Mentorskap inom Myndighetsnätverket

Förslag: Ny verksamhet vid Myndighetsnätverket 2023

Pilot för Mentorskap

 • Jobbar du i en chefsbefattning vid någon av våra myndigheter?
 • Känner du att du behöver ett bollplank kring ditt ledarskap?
 • Är du erfaren chef och intresserad av att dela med dig av erfarenheter och stötta en annan chef i dennes utveckling?

Inom våra organisationer vid Myndighetsnätverket Västernorrland har det framkommit önskemål om att utveckla mentorskap där nyare chefer, adepter, kan få stöd av erfarna chefer, mentorer, från en annan organisation för att utveckla sig och sitt ledarskap. 

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet och tid till en person för att ge stöd till denna i sin personliga utveckling. Det finns ofta ett dubbelriktat lärande i mentorskapet, både adept och mentor kommer att lära/utvecklas under den period som mentorskapet pågår.

Mentorn ska vara en opartisk person och mentorskapet riktar sig till dig som behöver ett bollplank i din chefsroll. Du som är adept kanske har arbetat något eller några år som chef och vill utveckla ditt ledarskap. Du som är mentor kanske har arbetat som chef med medarbetaransvar några år och vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter. 

Under 2023 kommer vi att starta en pilot för gemensamt mentorskap inom Myndighetsnätverket. Alla myndigheter erbjuds möjligheten att tillfråga sina chefer om de är intresserade av att medverka i detta projekt. Alla bidrar med sin tid utifrån sina ordinarie arbetsplatser och organisationer. Myndighetsnätverket hjälper till med stöd för rutiner och matchning mellan organisationerna samt startmöte med Kick-off och avslutande möte. Vi planerar också att ge inspirationsföreläsningar.  

Vår målsättning är att starta upp mentorskap inom Myndighetsnätverket med 4 till 6 par, mentorer och adepter, som testar konceptet under 2023 och 2024.

Steg 1 Inventering

Vi inleder processen med inventering av vilka organisationer och myndigheter som vill medverka. Dessa organisationer föreslår några personer som deltar i pilotstudien. Varje organisation utser en kontaktperson, förslagsvis på HR, för mentorskapet.

De som vill vara mentorer/adepter skickar e-post med intresseanmälan enligt nedanstående förslag till sin kontaktperson på HR och myndighetsnatverket.vasternorrland@miun.se. Sista datum är 30 juni 2023.

Vi kontaktar adepter och mentorer för att matcha behov med personer.

Intresseanmälan Mentorskap Myndighetsnätverket

 • Namn:
 • Organisation/Myndighet:
 • Befattning:
 • Befattningsnivå: 
 • Telefon:
 • E-post:
 • Ja jag vill gärna vara Adept:
  • Antal år/månader som chef:
  • Yrkesroll:
  • Personalansvar:
  • Ev behov:
  • Övrigt:
 • Ja jag vill gärna vara Mentor:
  • Antal år som chef:
  • Yrkesroll:
  • Personalansvar:
  • Övrigt:

Steg 2 Matchning av adepter och mentorer

Respektive kontaktperson på medverkande myndigheter och Myndighetsnätverket möts för att föreslå och matcha adepter och mentorer.   

Steg 3 Start av pilot med enskilda möten

Adepter och mentorer startar sina enskilda möten. I pilotomgången deltar mellan fyra och sex mentorer och fyra till sex adepter. Vi föreslår att varje par möts enskilt och att mötet sker utifrån en enkel mötesstruktur med ett möte per månad. Varje möte varar ca 1,5-2 timmar. Pilotstudien pågår i ett år. Under pilotstudien föreslår vi att mentor och adept läser boken Vinnande mentorskap av Charlotta Wikström för att få inspiration till sina möten och fördjupad kunskap i mentorskap. Alla köper denna för egna medel inom respektive organisation.

Steg 4 Utvärdering och utveckling

De personer som deltagit i pilotomgången möts för gemensam utvärdering vid ett tillfälle och återkopplar och utvärderar sina erfarenheter för att bidra till utveckling av mentorskap inom Myndighetsnätverket.

Steg 5 Implementering av mentorskap

Om allt faller väl ut är vår målsättning att implementera mentorskap som ordinarie verksamhet i Myndighetsnätverket efter genomförd pilotstudie så att nya adepter och mentorer kan ges möjlighet att starta.

Beskrivning av mentorskap

Till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar pågår mentorskap generellt över en längre tid, ofta från 6 månader till 1 år. Det ger flera fördelar, bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent och adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid. Den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. 

Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation som adepten skapas det nya infallsvinklar och nya perspektiv kan bli synliga. Genom att samtala om olika frågor och utmaningar kan de möten som genomförs ge mycket inspiration och ny kunskap både till adept och mentor. 

 Kontaktperson Myndighetsnätverket

Inger Axbrink, koordinator e-post myndighetsnatverket.vasternorrland@miun.se telefon 070-3931643

Hämta beskrivningen som PDF

Tips inför mentorskapet