In- och utlån utvecklar både medarbetare och verksamheter

Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att attrahera och behålla kompetens. In- och utlån är ett verktyg för detta där vi kan hjälpa varandra med kompetensförsörjningen genom att kunna låna in och låna ut medarbetare tillfälligt mellan varandra. Utvecklingsmöjligheterna ökar för medarbetaren samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter.

Dina ordinarie anställningsvillkor gäller

Under en utlåningsperiod är du fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och det är dina aktuella anställningsvillkor hos din ordinarie arbetsgivare som gäller. Det innebär exempelvis att det är din ordinarie arbetsgivare som betalar ut din lön även under utlåningsperioden. Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats.

Maxtiden för ett utlån är 12 månader

Det finns ingen undre tidsgräns för en utlåningsperiod, men den övre tidsgränsen är 6 månader. Därefter finns emellertid möjlighet att förlänga utlåningsperioden med ytterligare 6 månader vilket innebär att den övre tidsgränsen i praktiken är 12 månader. Det finns ingen möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen, som vid ett långsiktigt resursbehov behöver genomföra en vanlig rekryteringsprocess.

Om du som medarbetare är intresserad av att bli utlånad kontaktar du din chef. Om du som chef har ett behov av att låna in eller låna ut medarbetare kontaktar du ditt HR-stöd eller Myndighetsnätverkets koordinator.

Vi tillhandahåller en mall för avtal om in- och utlån av medarbetare. Mallen skrivs ut och undertecknas av båda organisationerna samt berörd medarbetare. Ladda gärna ner mallen här på vår webbplats. 

Mall för in- och utlån Myndighetsnätverket Västernorrland

Arbetsgivarverkets guide för personallån 

Arbetsgivarverket har en guide med riktlinjer för personallån. Det regleras i myndighetsförordningen. Det är ett sätt att samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken, skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. 

Det kan vara en fördel att varje myndighet inventerar vilka kompetenser som kan behöva lånas in och vilka kompetenser som man kan bistå andra myndigheter med. Det kan ingå i den strategiska kompetensförsörjningen på varje myndighet. 

Läs gärna mer om du är intresserad. 

Frågor och svar om In- och utlån

Vilka myndigheter ingår i samarbetet för in- och utlån?

Alla myndigheter i nätverket ingår i samarbetet. Se vår webbsida för information om vilka myndigheter som ingår i nätverket. 

Kan alla medarbetare bli utlånade eller är det enbart för specifika yrkeskategorier?

Det beror på, in- och utlåning är en möjlighet för medarbetare. Finns det behov och förutsättningar kan det bli aktuellt för alla medarbetare. 

Vem kontaktar jag för att bli utlånad?

Kontakta din närmaste chef. Ni kartlägger behov och eventuella möjligheter. Om det är möjligt tar chefen sedan din förfrågan vidare till HR. 

Är det säkert att jag blir utlånad?

Nej, det beror på. In- och utlåning är en möjlighet om de rätta förutsättningarna och behoven finns och kan alltså variera. 

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Det beror på vilken befattning du lånas ut till. Dina arbetsuppgifter kommer du, din ordinarie chef och den mottagande chefen överens om tillsammans. 

Hur blir det med min semester?

För din som medarbetare blir det ingen skillnad i hanteringen jämfört med din ordinarie anställning, inom staten har vi samma semesterregler och semesterförmåner. Din semester hanteras i enlighet med överenskommelsen för in- och utlån, d v s du som medarbetare ansvarar tillsammans med den mottagande chefen för att planera din ledighet. Sedan ansöker du som vanligt om semester hos din ordinarie arbetsgivare/chef. 

Vad händer om jag blir sjuk?

Du som medarbetare sjukanmäler dig både till din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsplatsen. Din sjuklön betalas ut från din ordinarie arbetsgivare. 

Mina anställningsvillkor - vad gäller under utlåningsperioden?

Alla villkor du har hos din ordinarie arbetsgivare gäller även under utlåningsperioden. 

Hur rapporterar jag min tid?

Innan utlåningsperioden startar ska din ordinarie chef informera dig om hur du ska rapportera din tid och vilka eventuella tidrapporteringskoder du ska använda. 

Vilka förmåner och aktiviteter får jag ta del av?

De eventuella aktiviteter som mottagande arbetsplats anordnar får du ta del av om möjligt. Det är upp till dig som medarbetare att se till att du inte erhåller dubbla förmåner. Du har fortfarande bara en anställning även om du är utlånad. 

Vilken utrustning har jag tillgång till?

Ordinarie arbetsgivare och mottagande arbetsplats kommer överens om hanteringen av arbetsutrustning (exempelvis dator, mobiltelefon, mousetrapper, headset) innan utlåningsperioden startar. Rekommendationen är att din arbetsutrustning lämnas på ordinarie arbetsplats under utlåningsperioden om perioden överstiger 6 månader. 

Hur blir det med min lön?

Du behåller din nuvarande lön som betalas ut av din ordinarie arbetsgivare. 

Vad händer med mig när det blir lönerevision?

Är du utlånad under tid för lönerevisionen hanteras du enligt din ordinarie arbetsgivares riktlinjer. Din ordinarie chef lönesätter dig i samråd med mottagande chef. 

Om jag behöver utbildning under utlåningsperioden, vem står för den kostnaden?

Rådfråga din ordinarie chef som i sin tur får ha en dialog med den mottagande chefen. 

Om jag behöver arbeta obekväm arbetstid eller övertid, hur hanterar jag det?

Mottagande arbetsgivare arbetsleder dig under utlåningsperioden. Din mottagande chef kan alltså beordra dig till att arbeta övertid eftersom du har samma arbetsskyldighet som på din ordinarie arbetsplats. 

Hur hanteras min flextid?

Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats. Men om du, din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsgivaren är överens om att du istället erhåller de flexmöjligheter/förtroendearbetstid enligt rådande avtal på den mottagande arbetsplatsen, är det okej. 

Vad händer om jag eller den mottagande chefen vill avbryta min utlåningsperiod?

Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid om en månad.

Finns det möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen om jag skulle önska det?

Nej, den möjligheten finns inte. Om den mottagande arbetsplatsen har ett långsiktigt resursbehov ska en sedvanlig rekryteringsprocess genomföras. 

Vem har arbetsmiljöansvaret under tiden jag är utlånad?

Mottagande arbetsplats / Mottagande chef ansvarar för din arbetsmiljö, men dialog med ordinarie chef är att rekommendera vid eventuella frågeställningar. 

Om jag behöver kontakta facket, gör jag det hos mottagande eller ordinarie arbetsgivare?

Det beror kanske på frågans karaktär, gör en egen bedömning och kontakta facklig representant. 

Får jag tillgodoräkna mig min anställningstid om jag lånas ut?

Ja, du är fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och tiden tillgodoräknas. 

Har jag rätt att komma tillbaka till min tjänst efter utlåningen?

Ja, eftersom du enbart är utlånad och din ordinarie anställning gäller. 

Vilken företagshälsovård ska jag använda?

Om du har arbetsrelaterade besvär ska du ta kontakt med din ordinarie arbetsgivare och följa uttalad rutin för att använda företagshälsovården. Om du är utlånad och under perioden arbetar på annan ort, rådgör med HR för eventuell användning av företagshälsovård hos mottagande arbetsgivare. 

Vem står för mina resekostnader om den mottagande arbetsplatsen ligger längre bort än min ordinarie arbetsplats?

I normalfallet bekostas resor av medarbetaren själv, men det går att komma överens om annat i överenskommelsen för utlån (OBS! Parterna ska vara överens innan perioden startar.)

Vem bekostar mina tjänsteresor?

Mottagande arbetsplats står för eventuell verksamhetsknutna resekostnader som t ex biljetter, hotell och taxi. 

Hur förvaras min överenskommelse?

Överenskommelsen ska diarieföras på respektive myndighet hos HR. 

Hur hanteras frågan om säkerhetsklassning?

Om placeringen på den mottagande arbetsplatsen är säkerhetsklassad sker säkerhetsklassning i linje med ordinarie process för detta inför din period som utlånad. 

Påverkar utlånet min pension?

Nej, eftersom din ordinarie arbetsgivare betalar ut din lön som vanligt.