Personallån utvecklar både medarbetare och verksamheter

Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att attrahera och behålla kompetens. Personallån är ett verktyg för detta där vi kan hjälpa varandra med kompetensförsörjningen genom att låna in och låna ut medarbetare tillfälligt mellan varandra. Utvecklingsmöjligheterna ökar för medarbetaren samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter.

woman with white shirt

Vinsterna med utlån är stora - Joy Williamsson från SPV berättar!

Om personallån

Med personallån menas en situation där en inlånande myndighet lånar personal från en annan myndighet på heltid eller deltid för en viss tidsperiod. Utgångspunkten är att ett personallån på heltid i normalfallet kan pågå i upp till sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Det är dock viktigt att inte automatiskt besluta om förlängning med sex månader, utan att det först görs en bedömning av hur långvarigt det faktiska behovet är. Reglerna för personallån tydliggörs i 6 § myndighetsförordningen. 

Det finns ingen möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen. Vid ett långsiktigt resursbehov behöver myndigheten genomföra en vanlig rekryteringsprocess.

kontor med fem personer och frågetecken

Personallån kan ge många möjligheter

  • Lösa ett behov hos inlånande myndighet
  • Bidra till att staten är en attraktiv arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling
  • Kompetensutveckling för den arbetstagare som lånas ut
  • Kompetensöverföring mellan utlånad arbetstagare och övriga arbetstagare hos den inlånande myndigheten
  • Kompetensöverföring från utlånad arbetstagare till övriga arbetstagare vid utlånande myndighet vid återkomst
  • Utveckling och samordning av den statliga arbetsgivarpolitiken
  • Ett bra sätt att nyttja statens resurser.

Förutsättningarna för myndigheter att låna personal mellan varandra är stora och sådana lån uppfyller som nämnts ovan flera syften. Myndigheterna har ett större ansvar att bistå varandra under fredstida krissituationer än under normala omständigheter. Likaså har stora myndigheter ett större ansvar än små att bidra till personallån.

pil med bockar

Dina ordinarie anställningsvillkor gäller

Under perioden för personallån är du fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och det är dina aktuella anställningsvillkor hos din ordinarie arbetsgivare som gäller. Det innebär exempelvis att det är din ordinarie arbetsgivare som betalar ut din lön även under utlåningsperioden. Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats.

Om du som medarbetare är intresserad av att bli utlånad kontaktar du din chef. Om du som chef har ett behov av att låna in eller låna ut medarbetare kontaktar du din HR-avdelning.

För frågor om personallån vänligen kontakta HR-avdelningen på respektive myndighet i nätverket eller samverkanskoordinatorn i nätverket för stöd och vägledning. 

Vi tillhandahåller en mall för avtal om personallån av medarbetare. Mallen skrivs ut och undertecknas av båda organisationerna samt berörd medarbetare. Ladda gärna ner mallen här på vår webbplats.

MALL Överenskommelse om personallån 

MALL Beslut om personallån

trappa med pilar

Arbetsgivarverkets guide för personallån 

Arbetsgivarverket har en guide med riktlinjer för personallån. Det regleras i myndighetsförordningen. Det är ett sätt att samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken, skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. 

Det kan vara en fördel att varje myndighet inventerar vilka kompetenser som kan behöva lånas in och vilka kompetenser som man kan bistå andra myndigheter med. Det kan ingå i den strategiska kompetensförsörjningen på varje myndighet. Läs gärna mer på Arbetsgivarverkets webbplats om du är intresserad. 

Arbetsgivarverkets webbplats

Arbetsgivarverket guide för personallån

Arbetsgivarverkets filmer om personallån 

Frågor och svar om personallån

Kan alla medarbetare bli utlånade eller är det enbart för specifika yrkeskategorier?

Det beror på, in- och utlåning är en möjlighet för medarbetare. Finns det behov och förutsättningar kan det bli aktuellt för alla medarbetare. 

Vem kontaktar jag för att bli utlånad?

Kontakta din närmaste chef. Ni kartlägger behov och eventuella möjligheter. Om det är möjligt tar chefen sedan din förfrågan vidare till HR-avdelningen. 

Är det säkert att jag blir utlånad?

Nej, det beror på. Personallån beror på förutsättningar och behoven och kan därför variera.

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Arbetsuppgifterna sker i överenskommelse med din ordinarie chef och den mottagande chefen och behöver vara inom ramen för din befattning och arbetsskyldighet. Ramen för arbetsskyldigheten bestäms, som vid arbetsledningsbeslut, av den så kallade 29/29-principen och anställningen får inte förändras i grunden. Detta hindrar inte att andra arbetsuppgifter, än dem som den inlånade arbetstagaren annars utför, kan rymmas inom ramen för arbetsskyldigheten. Avgörande är att den inlånade arbetstagaren har rätt kompetens och att uppgifterna inte väsentligen skiljer sig åt vad gäller komplexitet, svårighetsgrad och ansvar.

Hur blir det med min semester?

För dig som medarbetare blir det ingen skillnad i hanteringen jämfört med din ordinarie anställning, inom staten har vi samma semesterregler och semesterförmåner. Din semester hanteras i enlighet med överenskommelsen för personallån, d v s du som medarbetare ansvarar tillsammans med den mottagande chefen för att planera din ledighet. Sedan ansöker du som vanligt om semester hos din ordinarie arbetsgivare/chef. 

Vad händer om jag blir sjuk?

Du som medarbetare sjukanmäler dig både till din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsplatsen. Din sjuklön betalas ut från din ordinarie arbetsgivare. 

Mina anställningsvillkor - vad gäller under utlåningsperioden?

Alla villkor du har hos din ordinarie arbetsgivare gäller även under utlåningsperioden. 

Hur rapporterar jag min tid?

Innan utlåningsperioden startar ska din ordinarie chef informera dig om hur du ska rapportera din tid och vilka eventuella tidrapporteringskoder du ska använda. 

Vilka förmåner och aktiviteter får jag ta del av?

De eventuella aktiviteter som mottagande arbetsplats anordnar får du ta del av om möjligt. Det är upp till dig som medarbetare att se till att du inte erhåller dubbla förmåner. Du har fortfarande bara en anställning även om du är utlånad. 

Vilken utrustning har jag tillgång till?

Ordinarie arbetsgivare och mottagande arbetsplats kommer överens om hanteringen av arbetsutrustning (exempelvis dator, mobiltelefon, mousetrapper, headset) innan utlåningsperioden startar. Rekommendationen är att din arbetsutrustning lämnas på ordinarie arbetsplats under utlåningsperioden om perioden överstiger 6 månader. 

Hur blir det med min lön?

Du behåller din nuvarande lön som betalas ut av din ordinarie arbetsgivare. 

Vad händer med mig när det blir lönerevision?

Är du utlånad under tid för lönerevisionen hanteras du enligt din ordinarie arbetsgivares riktlinjer. Din ordinarie chef lönesätter dig i samråd med mottagande chef. 

Om jag behöver utbildning under utlåningsperioden, vem står för den kostnaden?

Rådfråga din ordinarie chef som i sin tur får ha en dialog med den mottagande chefen. 

Om jag behöver arbeta obekväm arbetstid eller övertid, hur hanterar jag det?

Mottagande arbetsgivare arbetsleder dig under utlåningsperioden. Din mottagande chef kan alltså beordra dig till att arbeta övertid eftersom du har samma arbetsskyldighet som på din ordinarie arbetsplats. 

Vad händer om jag eller den mottagande chefen vill avbryta min utlåningsperiod?

Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid enligt ök eller så smidigt som möjligt. Ytterst kan dock personallånet upphöra med omedelbar verkan, till exempel vid långvarig sjukdom, misskötsamhet, brott mot inlånande myndighet, plötsliga intressekonflikter som kan skada förtroendet eller om arbetsgivaren får ett akut behov av att få vissa uppgifter utförda av den utlånade arbetstagaren och inte kan lösa situationen på annat sätt.

Finns det möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen om jag skulle önska det?

Nej, den möjligheten finns inte. Om den mottagande arbetsplatsen har ett långsiktigt resursbehov ska en sedvanlig rekryteringsprocess genomföras. 

Vem har arbetsmiljöansvaret under tiden jag är utlånad?

Det är den ordinarie arbetsgivaren som har det övergripande arbetsmiljöansvaret under personallånet. Av överenskommelsen ska också framgå att den utlånande myndigheten (arbetsgivaren) har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Med det avses att inför personallånet planera till exempel arbetsuppgifter och val av arbetsplats samt uppföljning under och efter utlånet. Däremot är det den inlånande myndigheten som har det dagliga arbetsmiljöansvaret, vilket innebär en skyldighet att vidta samma skyddsåtgärder för den inlånade personalen som för sina arbetstagare.

Kan jag som utlånad arbeta på distans?

Det är upp till mottagande arbetsgivaren att avgöra om distansarbete är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Om jag behöver kontakta facket, gör jag det hos mottagande eller ordinarie arbetsgivaren?

Det beror kanske på frågans karaktär, gör en egen bedömning och kontakta facklig representant. 

Får jag tillgodoräkna mig min anställningstid om jag lånas ut?

Ja, du är fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och tiden tillgodoräknas. 

Har jag rätt att komma tillbaka till min tjänst efter utlåningen?

Ja, eftersom du enbart är utlånad och din ordinarie anställning gäller. 

Vilken företagshälsovård ska jag använda?

Om du har arbetsrelaterade besvär ska du ta kontakt med din ordinarie arbetsgivare och följa uttalad rutin för att använda företagshälsovården. Om du är utlånad och under perioden arbetar på annan ort, rådgör med HR-avdelningen för eventuell användning av företagshälsovård hos mottagande arbetsgivare. 

Vem står för mina resekostnader om den mottagande arbetsplatsen ligger längre bort än min ordinarie arbetsplats?

I normalfallet bekostas resor av medarbetaren själv, men det går att komma överens om annat i överenskommelsen för utlån (OBS! Parterna ska vara överens innan perioden startar.)

Vem bekostar mina tjänsteresor?

Mottagande arbetsplats står för eventuella verksamhetsknutna resekostnader som t ex biljetter, hotell och taxi. 

Hur förvaras min överenskommelse?

Överenskommelsen ska diarieföras på respektive myndighet hos HR-avdelningen. Originalet förvaras hos ordinarie arbetsgivare och mottagande får en kopia. 

Hur hanteras frågan om säkerhetsklassning?

Om placeringen på den mottagande arbetsplatsen är säkerhetsklassad sker säkerhetsklassning i linje med ordinarie process för detta inför din period som utlånad. 

Vad gäller kring sekretess?

Inlånad personal omfattas av samma regler i offentlighets- och sekretesslagen som arbetstagarna hos den inlånande arbetsgivaren.

Påverkar utlånet min pension?

Nej, eftersom din ordinarie arbetsgivare betalar ut din lön som vanligt.