Frågor och svar om personallån

Det beror på, in- och utlåning är en möjlighet för medarbetare. Finns det behov och förutsättningar kan det bli aktuellt för alla medarbetare.

Kontakta din närmaste chef. Ni kartlägger behov och eventuella möjligheter. Om det är möjligt tar chefen sedan din förfrågan vidare till HR-avdelningen.

Nej, det beror på. Personallån beror på förutsättningar och behoven och kan därför variera.

Arbetsuppgifterna sker i överenskommelse med din ordinarie chef och den mottagande chefen och behöver vara inom ramen för din befattning och arbetsskyldighet. Ramen för arbetsskyldigheten bestäms, som vid arbetsledningsbeslut, av den så kallade 29/29-principen och anställningen får inte förändras i grunden. Detta hindrar inte att andra arbetsuppgifter, än dem som den inlånade arbetstagaren annars utför, kan rymmas inom ramen för arbetsskyldigheten. Avgörande är att den inlånade arbetstagaren har rätt kompetens och att uppgifterna inte väsentligen skiljer sig åt vad gäller komplexitet, svårighetsgrad och ansvar.

För dig som medarbetare blir det ingen skillnad i hanteringen jämfört med din ordinarie anställning, inom staten har vi samma semesterregler och semesterförmåner. Din semester hanteras i enlighet med överenskommelsen för personallån, d v s du som medarbetare ansvarar tillsammans med den mottagande chefen för att planera din ledighet. Sedan ansöker du som vanligt om semester hos din ordinarie arbetsgivare/chef.

Du som medarbetare sjukanmäler dig både till din ordinarie arbetsgivare och den mottagande arbetsplatsen. Din sjuklön betalas ut från din ordinarie arbetsgivare.

Alla villkor du har hos din ordinarie arbetsgivare gäller även under utlåningsperioden.

Innan utlåningsperioden startar ska din ordinarie chef informera dig om hur du ska rapportera din tid och vilka eventuella tidrapporteringskoder du ska använda.

De eventuella aktiviteter som mottagande arbetsplats anordnar får du ta del av om möjligt. Det är upp till dig som medarbetare att se till att du inte erhåller dubbla förmåner. Du har fortfarande bara en anställning även om du är utlånad.

Ordinarie arbetsgivare och mottagande arbetsplats kommer överens om hanteringen av arbetsutrustning (exempelvis dator, mobiltelefon, mousetrapper, headset) innan utlåningsperioden startar. Rekommendationen är att din arbetsutrustning lämnas på ordinarie arbetsplats under utlåningsperioden om perioden överstiger 6 månader.

Du behåller din nuvarande lön som betalas ut av din ordinarie arbetsgivare.

Är du utlånad under tid för lönerevisionen hanteras du enligt din ordinarie arbetsgivares riktlinjer. Din ordinarie chef lönesätter dig i samråd med mottagande chef.

Rådfråga din ordinarie chef som i sin tur får ha en dialog med den mottagande chefen.

Mottagande arbetsgivare arbetsleder dig under utlåningsperioden. Din mottagande chef kan alltså beordra dig till att arbeta övertid eftersom du har samma arbetsskyldighet som på din ordinarie arbetsplats.

Överenskommelsen kan brytas av båda parter med en uppsägningstid enligt ök eller så smidigt som möjligt. Ytterst kan dock personallånet upphöra med omedelbar verkan, till exempel vid långvarig sjukdom, misskötsamhet, brott mot inlånande myndighet, plötsliga intressekonflikter som kan skada förtroendet eller om arbetsgivaren får ett akut behov av att få vissa uppgifter utförda av den utlånade arbetstagaren och inte kan lösa situationen på annat sätt.

Nej, den möjligheten finns inte. Om den mottagande arbetsplatsen har ett långsiktigt resursbehov ska en sedvanlig rekryteringsprocess genomföras.

Det är den ordinarie arbetsgivaren som har det övergripande arbetsmiljöansvaret under personallånet. Av överenskommelsen ska också framgå att den utlånande myndigheten (arbetsgivaren) har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Med det avses att inför personallånet planera till exempel arbetsuppgifter och val av arbetsplats samt uppföljning under och efter utlånet. Däremot är det den inlånande myndigheten som har det dagliga arbetsmiljöansvaret, vilket innebär en skyldighet att vidta samma skyddsåtgärder för den inlånade personalen som för sina arbetstagare.

Det är upp till mottagande arbetsgivaren att avgöra om distansarbete är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Det beror kanske på frågans karaktär, gör en egen bedömning och kontakta facklig representant.

Ja, du är fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och tiden tillgodoräknas.

Ja, eftersom du enbart är utlånad och din ordinarie anställning gäller.

Om du har arbetsrelaterade besvär ska du ta kontakt med din ordinarie arbetsgivare och följa uttalad rutin för att använda företagshälsovården. Om du är utlånad och under perioden arbetar på annan ort, rådgör med HR-avdelningen för eventuell användning av företagshälsovård hos mottagande arbetsgivare.

I normalfallet bekostas resor av medarbetaren själv, men det går att komma överens om annat i överenskommelsen för utlån (OBS! Parterna ska vara överens innan perioden startar.)

Mottagande arbetsplats står för eventuella verksamhetsknutna resekostnader som t ex biljetter, hotell och taxi.

Överenskommelsen ska diarieföras på respektive myndighet hos HR-avdelningen. Originalet förvaras hos ordinarie arbetsgivare och mottagande får en kopia.

Om placeringen på den mottagande arbetsplatsen är säkerhetsklassad sker säkerhetsklassning i linje med ordinarie process för detta inför din period som utlånad.

Inlånad personal omfattas av samma regler i offentlighets- och sekretesslagen som arbetstagarna hos den inlånande arbetsgivaren.

Nej, eftersom din ordinarie arbetsgivare betalar ut din lön som vanligt.