Mentorsprogram

  • Jobbar du i en chefsbefattning vid någon av våra myndigheter eller kommuner i nätverket?
  • Känner du att du behöver ett bollplank kring ditt ledarskap?
  • Är du erfaren chef och intresserad av att dela med dig av erfarenheter och stötta en annan chef i dennes utveckling?

Inom våra organisationer vid Myndighetsnätverket Västernorrland driver vi ett mentorsprogram där nyare chefer, adepter, kan få stöd av erfarna chefer, mentorer, från en annan organisation för att utveckla sig och sitt ledarskap. 

Mentorsprogrammet är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet och tid till en person för att ge stöd till denna i sin personliga utveckling. Det finns ofta ett dubbelriktat lärande i mentorskapet, både adept och mentor kommer att lära/utvecklas under den period som mentorskapet pågår.

Mentorn ska vara en opartisk person och mentorskapet riktar sig till dig som behöver ett bollplank i din chefsroll. Du som är adept kanske har arbetat något eller något år som chef och vill utveckla ditt ledarskap. Du som är mentor kanske har arbetat som chef med medarbetaransvar mer än tre år och vill dela med dig av dina tankar och erfarenheter. 

Vi erbjuder nu möjlighet att göra en intresseanmälan om du är intresserad av att vara med i Mentorsprogrammet. Alla chefer vid våra myndigheter och organisationer är välkomna att vara med.

Man ska ha varit chef över medarbetare i minst 6 månader för att kunna anmäla intresse som adept och chef över medarbetare i minst 3 år för att kunna anmäla intresse som mentor.

Verksamheten för mentorskap ses som kompetensstärkande insatser och ingår i enskildas kompetensutveckling vid respektive organisation, ev kostnader som kan uppstå, t ex vid start- eller avslutsmötet, bekostas av respektive myndighet eller kommun.

Steg 1 Inventering

Vi inleder processen med inventering av vilka organisationer och myndigheter som vill medverka. De som vill vara mentorer/adepter anmäler intresse via utbildningslänken nedan. Vi kontaktar adepter och mentorer för att matcha behov med personer. HR-nätverket vid Myndighetsnätverket är stöd för matchning och rekrytering till programmet. 

Steg 2 Matchning av adepter och mentorer

Myndighetsnätverkets HR-nätverk och koordinator för nätverket genomför matchning av adepter och mentorer och förslår gemensamma träffar i programmet. 

Steg 3 Kick-off och enskilda möten

Kick-off med gemensam start sker i september 2024. Adepter och mentorer startar därefter sina enskilda möten. Vi föreslår att varje par möts enskilt och att mötet sker utifrån en enkel mötesstruktur med ett möte per månad. Varje möte varar ca 1,5-2 timmar. De enskilda mötena pågår 8 månader.

Under programmet föreslår vi att mentor och adept läser boken Vinnande mentorskap av Charlotta Wikström för att få inspiration till sina möten och fördjupad kunskap i mentorskap.

Steg 4 Halvtidsseminarium

Alla medverkande mentorer och adepter möts i ett halvtidsseminarium för att utvärdera programmet och samtala om de erfarenheter de fått under den första terminen med enskilda möten. 

Steg 5 Slutseminarium

Alla mentorer och adepter möts för gemensam utvärdering i maj och återkopplar och utvärderar sina erfarenheter för att bidra till utveckling av mentorskap inom Myndighetsnätverket.

Beskrivning av mentorskap

Till skillnad från de flesta ledarskapsutbildningar pågår mentorskap generellt över en längre tid, ofta från 6 månader till 1 år. Det ger flera fördelar, bl.a. att kunskapsförankringen blir djupare och mer permanent och adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en längre tid. Den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad. 

Med utgångspunkten att mentorn inte ska vara från samma organisation som adepten skapas det nya infallsvinklar och nya perspektiv kan bli synliga. Genom att samtala om olika frågor och utmaningar kan de möten som genomförs ge mycket inspiration och ny kunskap både till adept och mentor. 

Läs gärna våra tips inför mentorskapet.