Om Myndighetsnätverket

Myndighetsnätverket arbetar med kompetensutveckling och för en väl fungerande kompetensförsörjning till den offentliga sektorn i Västernorrlands län. Varje år arrangeras utbildningar och aktiviteter som utvecklar och stärker våra chefer, medarbetare och verksamheter.

Vi samarbetar för att det ger oss mer
Myndighetsnätverket leds av en styrgrupp, ett utvecklingsrum, ett utbildningsråd och ett antal nätverk. Dessutom arrangeras erfarenhetsutbyten och arbetsgrupper utifrån aktuella teman.

Styrgruppen

Styrgruppen baseras på ett roterande deltagarsystem, innehållande åtta medlemmar, varav en ordförandepost. Två eller tre medlemmar byts ut varje år. En plats är vigd till kommunernas deltagande i syfte att inkludera kommunernas perspektiv. Landshövdingen och regiondirektören har en stående plats utifrån sina uppdrag att främja samverkan i länet. Kontaktperson och sammankallande är koordinatorn för Myndighetsnätverket.

Utvecklingsrummet

Samma organisationer som bemannar styrgruppen finns i utvecklingsrummet. I utvecklingsrummet hittar medlemmarna riktningen för vår samverkan genom att titta på behov och omvärldsbevakning. Vid behov bjuds fler personer in till utvecklingsrummet. Kontaktperson och sammankallande är koordinatorn för Myndighetsnätverket.

Utbildningsrådet

En central del i Myndighetsnätverkets arbete är vår utbildningsverksamhet. Utbildningsrådet tar fram olika utbildningar utifrån medlemsorganisationernas behov. Varje år görs en inventering av behovet hos medlemmarna och utbildningarna utvärderas löpande av utbildningsrådet för att säkra en hög kvalitet.

I utbildningsrådet finns sju medlemmar inklusive utbildningssamordnare och koordinator och möten sker månatligen. Kontaktperson och sammankallande är utbildningssamordnaren.

Nätverken

Inom Myndighetsnätverket finns flera nätverk av olika yrkesgrupper. Tillfälliga erfarenhetsutbyten initieras också utifrån behov. Längden på erfarenhetsutbytena kan vara olika. Arbetsgrupper kan skapas utifrån uppdrag från styrgruppen. Nuvarande nätverk är dessa:

  • Nätverk för kommunikation
  • Nätverk för förändringsledning
  • Nätverk för HR
  • Nätverk för jurister
  • KLIV-nätverket

Välkommen att höra av dig

Om du har idéer eller tankar om vår samverkan eller om du är intresserad av att vara med i något av våra nätverk är du varmt välkommen att höra av dig.

Nyhetsbrev

Vi skickar återkommande ut ett digitalt nyhetsbrev från Myndighetsnätverket. Om du är intresserad av att få nyhetsbrev från oss, mejla gärna din e-postadress till:

myndighetsnatverket.vasternorrland@csn.se

Kontakta oss

Vi ingår i myndighetsnätverket

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden

Folke Bernadotteakademien

Förvaltningsrätten i Härnösand

Hovrätten för Nedre Norrland

Härnösands kommun

Kammarrätten i Sundsvall

Kramfors kommun

Kriminalvården

Länsstyrelsen Västernorrland

Mittuniversitetet

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Region Västernorrland

Riksarkivet

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statens tjänstepensionsverk

Sundsvalls kommun

Sundsvalls tingsrätt

Timrå kommun

Tullverket

Överklagandenämnden för studiestöd