Personallån

Inom Myndighetsnätverket har vi ett gemensamt intresse av att attrahera och behålla kompetens. Personallån är ett verktyg för detta där vi kan hjälpa varandra med kompetensförsörjningen genom att låna in och låna ut medarbetare tillfälligt mellan varandra. Utvecklingsmöjligheterna ökar för medarbetaren samtidigt som vi utvecklar våra verksamheter.

Vinsterna med personallån är stora! Joy Williamsson berättar

Om personallån

Med personallån menas en situation där en inlånande myndighet lånar personal från en annan myndighet på heltid eller deltid för en viss tidsperiod. Utgångspunkten är att ett personallån på heltid i normalfallet kan pågå i upp till sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Det är dock viktigt att inte automatiskt besluta om förlängning med sex månader, utan att det först görs en bedömning av hur långvarigt det faktiska behovet är. Reglerna för personallån tydliggörs i 6 § myndighetsförordningen. 

Det finns ingen möjlighet att förflyttas permanent till den mottagande arbetsplatsen. Vid ett långsiktigt resursbehov behöver myndigheten genomföra en vanlig rekryteringsprocess.

kontor med fem personer och frågetecken

Personallån kan ge många möjligheter

  • Lösa ett behov hos inlånande myndighet
  • Bidra till att staten är en attraktiv arbetsgivare med goda möjligheter till kompetensutveckling
  • Kompetensutveckling för den arbetstagare som lånas ut
  • Kompetensöverföring mellan utlånad arbetstagare och övriga arbetstagare hos den inlånande myndigheten
  • Kompetensöverföring från utlånad arbetstagare till övriga arbetstagare vid utlånande myndighet vid återkomst
  • Utveckling och samordning av den statliga arbetsgivarpolitiken
  • Ett bra sätt att nyttja statens resurser.

Förutsättningarna för myndigheter att låna personal mellan varandra är stora och sådana lån uppfyller som nämnts ovan flera syften. Myndigheterna har ett större ansvar att bistå varandra under fredstida krissituationer än under normala omständigheter. Likaså har stora myndigheter ett större ansvar än små att bidra till personallån.

pil med bockar

Dina ordinarie anställningsvillkor gäller

Under perioden för personallån är du fortfarande anställd hos din ordinarie arbetsgivare och det är dina aktuella anställningsvillkor hos din ordinarie arbetsgivare som gäller. Det innebär exempelvis att det är din ordinarie arbetsgivare som betalar ut din lön även under utlåningsperioden. Grundprincipen är att du har samma villkor under utlåningsperioden som på din ordinarie arbetsplats.

Om du som medarbetare är intresserad av att bli utlånad kontaktar du din chef. Om du som chef har ett behov av att låna in eller låna ut medarbetare kontaktar du din HR-avdelning.

För frågor om personallån vänligen kontakta HR-avdelningen på respektive myndighet i nätverket eller samverkanskoordinatorn i nätverket för stöd och vägledning. 

Vi tillhandahåller en mall för avtal om personallån av medarbetare. Mallen skrivs ut och undertecknas av båda organisationerna samt berörd medarbetare. Ladda gärna ner mallen här på vår webbplats.

MALL Överenskommelse om personallån 

MALL Beslut om personallån

trappa med pilar

Arbetsgivarverkets guide för personallån 

Arbetsgivarverket har en guide med riktlinjer för personallån. Det regleras i myndighetsförordningen. Det är ett sätt att samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken, skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. 

Det kan vara en fördel att varje myndighet inventerar vilka kompetenser som kan behöva lånas in och vilka kompetenser som man kan bistå andra myndigheter med. Det kan ingå i den strategiska kompetensförsörjningen på varje myndighet. Läs gärna mer på Arbetsgivarverkets webbplats om du är intresserad. 

Arbetsgivarverkets webbplats

Arbetsgivarverket guide för personallån

Arbetsgivarverkets filmer om personallån